32079251_ml

La filosofia de treball del nostre equip PSILOMED insitu valora especialment l’atenció interdisciplinària en l’àmbit de la salut mental. La cooperació entre l’equip de psicòlogues, metges/esses i de psiquiatres de l’equip és imprescindible donat el gran ventall de casuístiques personals que atenem i per facilitar una atenció psicoterapeuta òptima des d’un model bio-psico-social d’una manera responsable.

El servei de Medicina Insitu, es constitueix per un equip de professionals de la medicina familiar i metges o metgesses especialistes en psiquiatria. La necessitat d’activar un perfil o l’altre la valora la coordinadora clínica, psicòloga amb reconeixement sanitari, seguint uns criteris prèviament estudiats per l’equip de metges i metgesses de Psilomed insitu.

El camp de la medicina y en concret de la psiquiatria, és molt ampli i contempla totes les àrees de la vida de la persona que hi acudeix que poden incidir en la seva Salut Mental. És necessari recolzar-se en el criteri del nostre equip per comprendre quin/a professional podrà atendre amb major QUALITAT ASSISTENCIAL a cada persona que sol·licita els nostres serveis.

Hi han dues modalitats d’ACTIVACIÓ del servei mèdic IN SITU. Si ja ha estat visita per un psiquiatra amb anterioritat, pot sol·licitar el servei de PSIQUIATRIA/METGES IN SITU.

MODALITAT 1– Ja estic en tractament psicofarmacològic o ja he estat visitat per un metge especialitzat.

En aquest cas a través de coordinador clínic que li atendrà la trucada es podrà activar el servei de Medicina in situ.

MODALITAT 2– No estic en tractament psicofarmacològic, ni he estat visitat amb anterioritat per cap especialista de psiquiatria.

En aquest cas haurà de ser visitat prèviament per un/a psicòleg clínic del nostre equip interdisciplinari in situ. El/la psicòleg/oga realitzarà una exploració i valorarà l’activació del servei de medicina in situ.

EXPLORACIÓ PSICOLÒGICA

PSIQUIATRE O METGE DE FAMÍLIA

SEGUIMENT / TRACTAMENT PAUTA